Kirjoittanut: Antti Pietiäinen, rehtori, keho- ja tunneterapioiden kehittäjä ja opettaja - Kairon Instituutti

Tunne- ja kehoterveystiede

Tunne- ja kehoterapiat ovat tehneet läpimurtonsa suomalaisessa yhteiskunnassa. Aikakauslehtien julkaiseman tutkimuksen mukaan noin puolet suomalaisista pitää luontaisterapioita yhtä tehokkaina kuin lääketiedettä. Kairon instituutissa lähes 30 vuoden aikana tehty työ ei siis ole mennyt hukkaan. Olemme kehittäneet modernin MVT ja psykologisen PVT vyöhyketerapian, tunneliikunnan®, Tydy -pienryhmämetodin, Tunnekoulun, tunnetaideterapian ja identiteettiteorian. Näiden lähes 30 vuoden aikana on syntynyt kokonaan uudenlainen tunteet ja identiteetin huomioiva terveyskulttuuri. Tuon uuden terveyskulttuurin ytimeen on syntynyt uusi terveystieteellinen ajattelu- ja tutkimustapa: keho- ja tunneterveystiede.

TVT tunnevyöhyketerapia® on Antti Pietiäisen MVT®:sta ja PVT®:sta edelleen kehitetty ja nämä yhdistävä hoitokokonaisuus. Tunnevyöhyketerapia® on tunnetraumojen purkamiseen keskittyvä koko kehon vyöhyketerapia.

Sen lähtökohdat ovat:

1. Keho terveyden perustana

Olemme pitäneet kehoa länsimaisessa kulttuurissamme aina arvossa. Jo muinaiset kreikkalaiset osasivat tämän patsaineen ja olympialaisineen. Edelleen palvomme kehon kauneutta ja sopusuhtaisuutta ja arvostamme sen treenaamista äärimmilleen jakaen tästä palkinnoiksi maailmanmestaruuksia ja olympiavoittoja.

Jokin on kuitenkin mennyt vikaan: Uudella ajalla kehosta on tullut kone, suorittaja, sen itseisarvo on kadonnut. Moderni, länsimainen ihminen on menettänyt kosketuksensa omaan kehoonsa. Kehoa ei kuunnella. Sen kipuja ei ymmärretä. Sen viestien suhdetta ihmisen tunne-elämään ei oivalleta. Sen merkkejä ei osata lukea.

Kuitenkin keho on kuin aarre, kuin luonnon elävä apteekki - joka on vain herätettävä.

Ihmisen on löydettävä uudelleen suhde kehoonsa ja samalla hän huomaa löytävänsä uudelleen myös itseensä. Ihminen ei voi oppia tuntemaan itseään ellei hän ensin tunne kehoaan, sen kipuja, liikerajoituksia ja sairauksia.

Idässä kehon merkitys on oivallettu paremmin: jooga, shiatsu, akupunktio. Siellä ne on vain liitetty meille vieraisiin yhteyksiin kuten itämaisiin uskontoihin, hindulaisuuteen, budhalaisuuteen tai taolaisuuteen.

Nyt me myös lännessä olemme löytäneet kehon viisauden uudelleen, mutta yhdistäneet sen länsimaisen ihmisen traditioon ja ihmistieteelliseen maailmankuvaan. Näin on syntynyt uusi länsimainen kehoterapeuttinen terveys- ja tunnekulttuuri. MVT® ja PVT® ovat kehon tiedettä, tiedettä kehon merkeistä ja tukoksista sekä niiden yhteydestä ihmisen elämänkaareen, tunnemuistiin, tunneperimään ja terveyteen.

2. Tunteiden tiedostamisen merkitys terveydelle

Olemme pitäneet Uuden ajan alusta lähtien tunteita subjektiivisina ja terveytemme kannalta merkityksettöminä ja yhdistäneet ne tieteen sijasta taiteisiin ja kulttuuriin. Tunteet on häivytetty joko hallitsemalla niitä järjen avulla tai mitätöimällä ne. Lääketiedekin on mitätöinyt tuntevan ihmisen ja joutunut harhateille. Uudessa keho- ja tunneterveystieteessä tunteiden kohtaaminen, tiedostaminen ja prosessointi on avainasemassa. Tunneprosessin suhde ihmisen kehoon, sen sairauksiin ja paranemiseen on uuden terveystieteen ytimessä.

3. Tunneperimän merkitys terveydelle

Lääketieteessä ihmisen suhde menneisyyteen on katkaistu. Siitä puhutaan vain biologisen perimän yhteydessä. Perinnöllisyys ajatellaan tunneperimästä riippumattomana aineellisena, geneettisenä. Tämä on erehdys. Tunneperimä vaikuttaa kaikkeen. Kehoterapeuttisesti se määrää ihmisen elämänkulun, elämänkaaren, ihmisen alttiuden sairastua tai mahdollisuuden elää tunneperimä kohtaamalla terveenpää elämää. Uudessa terveystieteessä tärkeässä asemassa on vanhempiemme ja isovanhempiemme elämä, sen tutkiminen ja ymmärtäminen. Siinä jokaisen tulisi kirjoittaa oma elämänkertansa terveystiedon aakkosiksi lapsilleen. 2000-luvun aikana tunneperimän merkitys on ymmärretty myös tieteessä, on kehittynyt epigeneettisen periytymisen käsite, joka antaa tieteellistä tukea tässä esitetylle tunneperimän käsitteelle.

4. Yhteisöllisyyden merkitys terveydelle

Vanha maailma on ajautunut yksilön korostamiseen, individualistiseen harhaan. On syntynyt kaikkien sota kaikkia vastaan. Ihminen yksinäistyy ja erakoituu. Hän kokee olevansa uhattu ja turvaton. Tällöin järjestelmän, viranomaisten ja poliitikkojen on helppo ottaa hänet huomaansa. On paradoksaalista, että tällainen individualistinen persoona on toisaalta täysin auktoriteettien ohjattavissa. Uusi terveyskulttuuri muuttaa tämän. Se palauttaa yhteisöllisyyden arvon. Tunnetasapainon saavuttamisen ja itsensä löytämisen avulla ihminen tajuaa olevansa yhteisöllinen. Tunneyhteisöllisyys mahdollistaa itsensä löytämisen ja itsenäisyyden saavuttamisen yhteisön sisällä. Se ei kahlitse ja alista, vaan vapauttaa ja sallii. Aito yksilöllisyys ja identiteetti voi syntyä vain tällaisen sallivan yhteisön sisällä, ei sen ulkopuolella. Aito yhteisöllisyys on avoimuutta ja se luo terveyden perustan. Se ei normita eikä säädä, vaan vapauttaa ja antaa mahdollisuuksia.

5. Identiteetti ja sen löytäminen terveyden perustana

Keho- ja tunneterveystieteen mukaan terveyden määritelmässä keskeistä on löytää itsensä, itsenäistyä, löytää identiteettinsä. Tämä on työstettävä kehollisesti, tunteiden prosessoinnin avulla, suhteessa tunneperimään yhä uudelleen ja uudelleen elämänkaaren syklien vaihtuessa. Terve ihminen löytää itsensä yhä uudelleen prosessoiden uutta koko elämänkaaren ajan. Hän tietää kuka hän on ja miksi hän on ja on valmis arvioimaan kaiken uudelleen joka hetki, ottamaan vastaan yhä uusia hasteita. Tämä merkitsee usein vanhasta, sen auktoriteeteista irrottautumista ja uutta luovaa toisinajattelua. On päästävä irti perinteisistä ajatustottumuksista ja malleista. Ilman sitä ei voi itsenäistyä ja elää tervettä elämää tässä hetekessä, joka on ainoa hetki mitä meillä on.

6. Vapaus on terveyttä

Ilman vapautta ei ole terveyttä. Tunne- ja kehoterapeutin tehtävä on vapauttaa ihminen niistä kahleista joiden vanki hän on. Nämä kahleet voivat olla 1. kehollisia, kipuja tai liikerajoituksia, 2. tunteisiin liittyviä tunnelukkoja, jotka kahlitsevat ihmistä, 3. tunneperimässä ja sen auktoriteeteissa kiinni olemista, jotka estävät itsenäistymisen ja vapauden tai 4. yhteisöllisiä, jolloin yhteisön arvomaailma sitoo ihmisen.

 

Uusi terveyskulttuuri voidaan tiivistää seuraavasti:

1. Tunne kehosi, tunne itsesi

2. Prosessoi tunteesi

3. Tunne vanhempasi ja isovanhempasi

4. Vapaudu auktoriteettiesi kahleista

5. Kirjoita elämäkertasi ja anna se lahjaksi lapsillesi

6. Luo uusi, avoin tunneyhteisöllisyys

7. Löydä identiteettisi yhä uudelleen ja vaali sitä

8. Ajattele itsenäisesti ja toimi sen mukaan

9. Vapauta näin itsesi ja yhteisösi, sillä vapaus on terveyttä

Näin voit elää elämäsi mahdollisimman terveenä elämäsi loppuun asti.